Start arrow PRAWO JAZDY
PRAWO JAZDY
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym.
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

Art.2.45
motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;

Art.2.46.
motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

DZIAŁ IV. KIERUJACY


Art.40.
1.
Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do motocykli fabrycznie wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.


Art.87.
3.1.
Nie wymaga się uprawnienia do:
kierowania rowerem, motorowerem (...) od osoby, która ukończyła 18 lat;


Art.88.
2.
Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

2.1.
kategorii A - motocyklem;

2.2.
kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;

2.3.
kategorii B:

2.3.a.
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

2.4.
kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;


Art.90.
1.
Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

1.1.
osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;

1.2.
uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

1.3.
odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;

1.4.
zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

1.5.
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

2.
Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:

2.1.
16 lat - dla kategorii A1, B1 (...);

2.3.
18 lat - dla kategorii A, B (...);

3.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 (...) za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.


Art.96.
1.
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:

1.2.
motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;

2.
Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek:
10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.


Art.97.
1.
Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.a.
Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.
 
© 2020 Salon Skuterów - Warszawska 347 - Skuterpasja.pl
Warszawska347.pl